Funkcjonalnosc2018-09-23T11:07:31+00:00

Funkcjonalność Systemu HR

Twardy HR

Kartoteka pracownika

System udostępnia kartotekę pracownika, która umożliwia dodawanie i usuwanie atrybutów pracowników, udostępnia audytowalną historię zmian atrybutów pracownika oraz pozwala na zmiany obowiązujące od określonej daty

Twardy HR

Urlopy

System udostępnia funkcjonalności obsługi urlopów: rejestrację urlopów w trybie bezpośredniego wprowadzania oraz w trybie procesowym (workflow), akceptację urlopów, planowanie urlopów, kalendarz urlopów, urlopy okolicznościowe, na żądanie, statystyki urlopów i absencji

Twardy HR

Zwolnienia lekarskie, zasiłki

System udostępnia funkcjonalności związane z obsługą zwolnień lekarskich, zasiłku chorobowego, urlopu macierzyńskiego, urlopu wychowawczego, urlopu rodzicielskiego, urlopu bezpłatnego, świadczenia rehabilitacyjnego, zasiłku opiekuńczego

Twardy HR

Obsługa ZUS i US

System udostępnia funkcjonalności rozliczeń z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych w zakresie rozliczeń składek ubezpieczeniowych i rejestracji ubezpieczonych oraz z Urzędem Skarbowym w zakresie rozliczeń podatków oraz PIT

Twardy HR

Zaliczki

System udostępnia funkcjonalności obsługi zaliczek. Zaliczki są wypłacone na okoliczność delegacji oraz na bieżące wydatki pracowników. Zaliczki są ewidencjonowane i rozliczane w różnych formach

Twardy HR

Potrącenia

System udostępnia funkcjonalności obsługi potrąceń z wynagrodzeń. Obsługiwane są wszelkie rodzaje potrąceń: alimenty, egzekucje, potrącenia dobrowolne i kary

Twardy HR

Delegacje

System udostępnia funkcjonalność rozliczeń delegacji krajowych i zagranicznych

Twardy HR

Wymagania okresowe

System udostępnia funkcjonalność obsługi wymagań okresowych, między innymi medycyna pracy, szkolenia BHP, badania kierowców. System umożliwia planowanie, powiadamianie, przypominanie i ponaglanie o wymaganiach

Twardy HR

Wynagrodzenia

System udostępnia funkcjonalność pełnej obsługi wynagrodzeń. Dostępne są różne formuły wynagradzania – umowa o pracę, umowa o współpracę, zlecenia, zróżnicowane i parametryzowalne składniki wynagrodzeń – stałe, zmienne, miesięczne, kwartalne, roczne, jednorazowe oraz różne typy wynagradzania wynagrodzenie zasadnicze i premia lub praca za stawkę

Twardy HR

Prawa autorskie

System udostępnia funkcjonalność związaną z dokumentowaniem prac związanych z ustawą o prawach autorskich i prawach pokrewnych w związku z powiększonymi kosztami uzyskania przychodów

Twardy HR

Karty służbowe

System udostępnia funkcjonalność obsługi kart służbowych pracowników organizacji. Karty służbowe służą do regulowania wydatków pracowników na przykład podczas delegacji służbowych

Twardy HR

Samochody

System udostępnia funkcjonalność obsługi samochodów służbowych oraz samochodów prywatnych wykorzystywanych do użytku służbowego

Twardy HR

Rachunki

System udostępnia funkcjonalność rozliczania rachunków i faktur. Rozliczanie może odbywać się w ramach delegacji służbowej lub w ramach bieżących wydatków pracowników

Twardy HR

Księgowość

System obsługuje własny moduł księgowy oraz umożliwia zasilanie zewnętrznego systemu księgowego działającego w organizacji

Twardy HR

Jednostki organizacji

System obsługuje strukturę organizacji podzieloną na jednostki, zespoły i działy. Jednostki tworzą drzewo podległości. Każdy pracownik jest przyporządkowany do konkretnej jednostki operacyjnej

Twardy HR

Budżety HR

System udostępnia funkcjonalność obsługi budżetów HR. Budżety mogą być planowane i monitorowane z punktu widzenia zgodności planu z rzeczywistym wykonaniem

Miękki HR

Szkolenia

System udostępnia funkcjonalność obsługi szkoleń. Szkolenia mogą być planowane, organizowane, przeprowadzane. Informacja o odbytych szkoleniach jest ewidencjonowana w kartotece pracownika

Miękki HR

e-Learning

System udostępnia funkcjonalność obsługi e-Learningu. Funkcjonalność umożliwia przygotowanie szkolenia, przekazanie go do odbycia przez pracowników, przypominanie i ponaglanie. Przełożeni mają dostęp do statystyk związanych z realizacją i zaliczaniem szkoleń

Miękki HR

Kompetencje

System udostępnia funkcjonalność obsługi kompetencji pracowników. Kompetencje są przypisywane do pracowników i ewidencjonowane. Wybrani pracownicy mają dostęp do bazy kompetencji. System umożliwia definiowanie modeli kompetencji pracowników

Miękki HR

Ścieżki kariery

System udostępnia funkcjonalność obsługi ścieżek kariery pracowników. W systemie definiuje się model kompetencji, a w jego ramach poziomy kompetencji oraz poziomy kariery. System weryfikuje poprawność rozkładu zasobów według poziomów oraz zgodność wynagrodzeń z limitami na poziomach

Miękki HR

Oceny pracownicze

System udostępnia funkcjonalność obsługi ocen pracowniczych. Przełożeni dokonują oceny podwładnych zgodnie ze zdefiniowanym zbiorem punktów ocen zależnym od stanowiska pracownika. Proces oceny składa się z trzech etapów: samooceny, oceny przełożonego oraz oceny wspólnej

Miękki HR

Stawianie celów

System udostępnia funkcjonalność obsługi ocen pracowniczych. Przełożeni dokonują oceny podwładnych zgodnie ze zdefiniowanym zbiorem punktów ocen zależnym od stanowiska pracownika. Proces oceny składa się z trzech etapów: samooceny, oceny przełożonego oraz oceny wspólnej

Miękki HR

Ankiety i badanie satysfakcji

System udostępnia funkcjonalność ankietowania pracowników. Ankiety mogą służyć do badania satysfakcji pracowników, ocen 3600, badaniu zachowań nieetycznych oraz do dowolnych, doraźnych potrzeb

Miękki HR

Boarding

System udostępnia funkcjonalność obsługi boardingu, czyli wspieranie wdrożenia i aklimatyzacji nowego pracownika w organizacji

Miękki HR

Rekrutacja

System udostępnia funkcjonalność wspierania procesu rekrutacji pracowników do organizacji. Proces jest oparty o workflow obejmuje szereg działań od złożenia wniosku rekrutacyjnego, aż do przyjęcia pracownika do pracy

Miękki HR

Komunikacja

System udostępnia funkcjonalność komunikacji pracowników organizacji z działem HR na okoliczność realizacji usług HR na rzecz pracowników

Infrastruktura

Chmura obliczeniowa

System jest udostępniony w chmurze obliczeniowej posadowionej na serwerach wiodącego, polskiego dostawcy usług internetowych homecloud.pl.
Rozwiązanie jest także dostępne w wersji opartej o dedykowaną chmurę lub w wersji on-premises

Infrastruktura

Bezpieczeństwo

System działa w oparciu o mechanizmy bezpieczeństwa, takie jak: SSL, bezpieczne hasło, autoryzacja SMS / Google Authorisation, szyfrowanie danych

Infrastruktura

Silnik Workflow

System działa w oparciu o silnik workflow wspierający i automatyzujący procesy HR w organizacji

Infrastruktura

Silnik Workflow

System automatyzuje obieg dokumentów w organizacji, centralizuje dokumenty pracownika w elektronicznej formie i udostępnia repozytorium dokumentów

Infrastruktura

Moduł raportów

System jest wyposażony w rozbudowany moduł raportów. Dostępne są trzy kategorie raportów: operacyjne, dotyczące grup pracowników oraz zarządcze

Infrastruktura

Wielojęzyczność

System jest wielojęzycznym rozwiązaniem. Dostępne języki to: polski, czeski, niemiecki, angielski, francuski, włoski, węgierski, rosyjski, słowacki i ukraiński

Infrastruktura

Zróżnicowany dostęp

System oferuje zróżnicowany dostęp do funkcjonalności dla użytkowników, wspierany modułem uprawnień, w zależności od roli użytkownika lub pracownika. Wyróżnia się następujące zasadnicze role: szeregowy pracownik, kierownik zespołu, szef jednostki, pracownik HR

Infrastruktura

Interfejs systemu

System udostępnia rozbudowaną funkcjonalność dostosowywania wyglądu interfejsu użytkownika w oparciu o CSS

O naszych usługach

RODO

Działamy w pełnej zgodności z rozporządzeniem o ochronie danych osobowych RODO oraz ustawą o ochronie danych osobowych

Regulacje

Działamy w pełnej zgodności ze zmieniającymi się przepisami i obowiązującymi regulacjami

Poufność

Zapewniamy pełną poufność informacji i wysoki poziom bezpieczeństwa powierzonych i przetwarzanych danych

Technologia

Wykorzystujemy kompleksowy System HR

Platforma Obsługi Zasobów Ludzkich